orxanulfanov @ hotmail.com

Bu başlıktaki daha önceki yazımda DATÜB’ün üyeleri, delegeleri ve delegelerin oluşturduğu Genel Kurul’dan bahsetmiştim. Özet olarak demiştim ki, DATÜB tüzüğüne göre Doğal, Asil, Onursal üyelik diye üç tür üyeliği ve Daimi, Seçilmiş, Atanmış diye de üç tür delegesi vardır. Peki, bu üyeler ne işe yarıyor? Üyeler delegeleri seçmekte. Ancak burada delege seçerken Onursal üyeyi eleyeceğiz çünkü Onursal üyelerin delege seçme hakkı yoktur. Peki, Doğal üyelerin delege seçme hakkı var mıdır?

Derneklerde seçme, seçilme hakkına sahip olmak için derneğe resmi şekilde kayıtlı üye olmak gerekir. Resmi şekilde kayıtlı üye olmak için de derneğin üyelik başvuru formunu doldurularak müracaat etmek ve sonrasında bu başvurunun derneğin yönetim kurulu tarafından onaylaması gerekir. İşte bundan sonra dernek üyesi olunur. Üye olunduktan sonra da bu derneğin üye kayıt defterine işlenir. Bunun yanı sıra kimse herhangi bir derneğe zorla üye yapılamaz ve herhangi bir derneğe üye olan hiç kimse de zorla üye olarak tutulamaz. Şunu da ilave etmek gerekir ki, derneğe on sekiz yaşından küçük olanların üye yapılabilmesi için çocukların velilerinin yazılı izin vermesi gerekir. Bu da çocuklarla ilgili dernekler üyelik için geçerlidir. Bir de tabi vefat etmiş kişiler derneğe üye yapılamaz. İşte özet olarak geçtiğim bu bilgileri ışığında diyebiliriz ki, DATÜB tüzüğünde ‘’1944 yılında Gürcistan’dan sürülen Ahıskalı Türkler ve onların nesillerinin hepsi birliğe doğal üyedir’’ diye tanımlanan Doğal üyenin ne seçme ne de seçilme hakkı yoktur. Demek ki, DATÜB tüzüğün de belirtilen üye türlerinden sadece Asil üyelikler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler ki, sadece Asil üyelikler yukarıda belirttiğim şartlar çerçevesinde DATÜB’e üye oluyorlar.

Şimdi bir de şu delegeleri tekrardan özetleyelim. Öncelikle belirteyim ki, delegeler derneklerin Genel Kurulunu oluşturur. Yani meclisini. Şimdi tüzüğüne esasen DATÜB’ün total olarak 5 Atanmış delege, 10 Daimi delege ve geri kalan 55’i de Seçilmiş delege olmak üzere toplam 70 delegesi mevcuttur. Atanmış Delege isminden de anlaşıldığı üzere DATÜB başkanı tarafından atanıyor. Daimi delege ise DATÜB kurucusu olan kişilerdir. Seçilmiş delegeler de DATÜB tüzüğünün 17. Maddesinin 3. Bendinde ‘’Birliğin Genel Kuruluna Ülkelerdeki Ahıskalı Türklerin nüfus orantısına bağlı olarak Temsilciliklerim/şubelerin yetkili organları tarafından her 10.000 (on bin) üye için 1 (bir) üye (delege) olmak üzerek seçilecek delegeler Genel Kuruluna katıma hakkına sahiptir’’ diye belirtilen delegelerdir. Şimdi bunu açarsak özetle şu deniyor ki, her on bin üyeye bir Seçilmiş delege düştüğü için örneğin DATÜB’ün Kazakistan’dan 20 delegesi olabilmesi için Kazakistan’da en az 200.000 Ahıska Türkü DATÜB’e resmi kayıtlı üye olması gerekir. Ve dolaysıla DATÜB’ün 55 Seçilmiş delegesi olabilesi için de DATÜB’e resmi kayıtlı 550.000 üye olması gerek. Peki, DATÜB’e 550.000 resmi kayıtlı Ahıska Türkü var mı? Tabii ki, hayır!

Buraya kadar geçen yazımdan özet geçtim. Şimdi gelelim ele alacağımız yeni meseleye. Sevgili hemşerilerim DATÜB 2020’de Başkanlık seçimine gidebilmesi için DATÜB’e 550.000 Ahıska Türkünün resmi şekilde kayıtlı üye olması gerekir. DATÜB’ün böyle bir üye sayısı olmadığına göre 2020’de nasıl seçime gidilecek? Peki, seçime gidilemediği taktirde ne olacak? Hadi diyelim ki, 550.000 üye olmadığına göre seçim yapılamayacağı için veya yapılsa dahi seçim hukuksuz olacağı için en fazla yapabilecekleri seçim öncesi tüzüğü değiştirmektir. Ancak sorun şurasında ki, tüzüğü değiştirmek için de mevcut tüzüğe esasen DATÜB’e en az 110.000 Ahıska Türkünün resmi şekilde kayıtlı üye olması gerek.

Şimdi diyebilirsiniz ki, bu tüzüğü yazan DATÜB Yönetimi nasıl oldu da böyle bir şey yaptılar. İşte meselenin püf noktası da burada. Çünkü bu işleri bilen birisi asla böyle bir tüzük yazmaz. Dolaysıyla DATÜB Yönetim Kurulu daha nasıl bir şey yaptıklarının farkında dahi değiller. Tüm bunların sonunda diyebiliriz ki, DATÜB’ün 2020’de seçime gidebilmesi için en az 550.000 Ahıska Türkünün DATÜB’e üye olması gerek. Bu zaten mümkünsüzdür. Zira bugün Ahıska Türklerinin mevcut sayısı en fazla bu kadardır. Bu sayının içinden reşit olmayanları yani 18 yaşından aşağıda olanları düşersek sayı daha da aşağı düşüyor ki, bu sayıyı düştükten sonra geride kalan Ahıska Türklerinin tamamını DATÜB’e üye yapsalar dahi olmuyor. Dolaysıyla mevcut tüzükle sittin sene seçime gidemezler. Gitmeye kalkışsalar da hukuksuz olur ki, bu da büyük sorunlar meydana getirir.

Yukarıda ifade ettiğim gibi belki tüzüğü değiştirip makul bir şekle getirerek seçime gidebilme seçenekleri var ki, mevcut tüzüğü değiştirmek için Genel Kurulun salt çoğunluğunun toplanması gerekir. DATÜB Genel Kurulu 70 delegeden oluştuğuna göre 70 delegenin salt çoğunluğu 36 delegedir.  Diyelim ki, bu 36 delegeden 10 delege kurucu üyelerden oluşan Daimi delege, 5 delege de birliğin başkanı tarafından atanan Atanmış delege oluştursun. Bunların toplamı 15 yaptığına göre 36’dan 15’i düştüğümüzde geriye 21 kalıyor ki, bu 21 delege de Seçilmiş delegelerden olacaktır.  21 Seçilmiş delegenin de toplantıya katılabilmesi için DATÜB’e en az 210.000 Ahıska Türkünün resmi şekilde kayıtlı üye olması gerekir. Bu çok zor olduğu için ilkinde muhtemelen Genel Kurul toplanamayacaktır ve bir ay sona ikinci toplantıyı yapmaları gerekecek. İkinci toplantı için de ‘’Birlik Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz’’. DATÜB’ün 11 yönetim kurulu ve 3 Denetleme kurulu üyesi olduğuna göre bunların toplamının iki katı 28 yapar ki, ikinci toplantıya 28 delegenin katılması gerekir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu 28 delegenin 10’u Daimi, 5’i de Atanmış delegeden oluşsa geriye 13 delege kalıyor ki, bu 13 delege de Seçilmiş delegelerden oluşacaktır. Mevcut tüzüğe esasen her 10.000 üyeye bir Seçilmiş delege düştüğüne göre ikinci toplantıya 13 Seçilmiş delegenin toplantıya katılabilmesi için DATÜB’e en az 130.000 Ahıska Türkünün resmi şekilde kayıtlı üye olması gerek. Görünen o ki, bu da çok zor gözüküyor.

Şuna da dikkatinizi çekmek isterim ki, mevcut tüzüğün 14. Maddesinde ‘’Birliğin Genel Kurlu, yönetim kurulunun çağrısı ile üç (3) yılda bir Aralık ayı içinde toplanır’’ der. Yukarı da anlattığım tüzüğü değiştirmek için toplanma usulü bu toplantı için de geçerlidir ki, Genel Kurul iki defa üst üste toplanamazsa ne olur?

Türk Medeni Kanunu Madde 87- Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer: 
1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya sürenin sona ermesi,
2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
3. Borç ödemede acze düşmüş olması,
4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi,
5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

Özellikle 5. Fıkraya dikkat etmenizi rica ediyorum zira orada iki defa olağan genel kurulun üst üste  toplanaması yüzünden dernekler kendiliğinden sonra erer.

Şimdi tüm bu yazdıklarımdan sonra şu sorular ortaya çıkıyor ''Acaba DATÜB’ü kimler batırıyor? Kimler bu canım birliği mahvediyor?''.  İşte bu soruların cevabı bu tüzüğü yazıp canım kuruluşu bu hale sokan iş bilmez ordusudur ki, onlar da hali hazırda DATÜB Yönetim Kurulunda oturmaktadır. 

Ben yazıma burada son verirken olur da derseniz ki, bunlar bundan önce nasıl seçime gidiyordular? Efendiler bu mevcut tüzük 04 Kasım 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş tüzüktür.

Yazı bölümler halinde devam edecektir…