3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun son yayınlanan Khk ile değiştirilmiştir. 

Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş, bazılarında düzeltmeye gidilmiş ve bir ek madde eklenmiştir.

Milletimiz için hayırlı olması dileğiyle.. 

Ajans Ahıska / Ahıska Türklerinin Haber Ajansı

 

 

MADDE 195- 2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan "Başbakanın" ibaresi "Cumhurbaşkanının" şeklinde ve "birinci fıkrada yazılı bakanlıkların ve kuruluşların o ildeki şube ve kurum baştanlarının" ibaresi "vali tarafından belirlenecek temsilcilerin" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 6 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 6 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 1- Mevzuatta üst komisyona yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır."

 

 

Ajans Ahıska / Ahıska Türklerinin Haber Ajansı