Araştırmacılarımızın ihmal ettikleri konulardan biri de Ahıska Türkleriyle ilgili yayınların kapsamlı bir bibliyografyasını hazırlama işidir. Türkçe ve Rusça belli başlı yayınları elimizden geldiği kadarıyla bir araya getirmeye çalıştık. Hepsi aynı derecede değerli olmayan yayınların aşağıdaki listesi, elbette ki tam ve mükemmel değildir; zira Rusça, Özbekçe ve Azerice kaynaklar yeterince taranmamıştır. Özellikle, daha çok sayıda makale ele alınmalıdır. Ayrıca daha önce çıkmış olan Ahıska ile bugün de yayın hayatına devam etmekte olan Bizim Ahıska dergilerinde yer alan yazıların bibliyografyasını da düzenlemek gerekir. Bu denememizin, en azından konunun incelenme derecesini ana hatlarıyla değerlendirmek için araştırmacılara yardımcı olacağını umarız. Gelecek sayıda Rusça kaynakları vereceğiz.

 

1. Ababay, Feridun, Çıldır’ın Yönetsel Örgüt Süreci: Kuzeydoğu Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası İle Osmanlı Taşra Örgütü, Ankara, 2000;

2. Ahıskalı, Mircevat. Gurbetten İniltiler 1 - 2. Sürgün Romanı, Bursa, 2010.

3. - // - Gurbetten İniltiler 3. Karış Karış Fergana, Bursa, 2010.

4. - // - Ahıskalıdan Hikayeler, Bursa, 2010.

5. - // - Fani Nakışlar. Şiirler, Bursa, 2010.

6. - // - Ahıska Masalları ve Hikayeler, Bursa, 2010.

7. Ahmedov, Muhibbi, Mesket Türkleri Sorunu - XI. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara, 1990.

8. Ansarov, Alipaşa, Ahıska Türkleri, Bakı, 1996.

9. Arslan, Ali, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dö- neminde Ahıska ve Ahılkelek (1914-1921), Kafkas Araştırmaları-III, İÜ Ed. Fk. Tarih Bölümü, İstanbul, 1997.

10. Arslanoğlu, Cemender, Kars Milli Şurası ve Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkata-i Milliyesi, Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara, 1986.

12. Aslan, Kıyas, Ahıska Türkleri, Ankara, 1995.

13. Aşırım, Adil, Ahıska Türkleri, Ankara, 1998.

14. Avşar, Zakir-Tuncalp-S. Zafer, Sürgünde 50 Yıl: Ahıska Türkleri, TBMM Yayınları, Ankara, 1995.

 15. Baratashvili, Marat, Legal State Of Meskh Repatriates in Georgia, USİA, Tbilisi, 1998.

 16. Bayraktar, Rasim, Ahıska: 21. Yüzyılda İnsanlık Dramı, İstanbul, 1999.

17. - // - Ahıska-Çıldır Beylerbeyliği, İstanbul, 2000.

18. Berdzenişvili, Nikoloz-Canaşia, Simon, Gürcüstan Tarihi: Başlangıçtan 19. Yüzyıla Kadar (Çev. H. Hayrioğlu), İstanbul, 1997.

19. Budak, Feyzullah, Orta Asya Mektupları, Ankara, 1994.

 20. Buntürk, Seyfettin, Rus-Türk Mücadelesinde Ahıska Türkleri, 2007, Ankara.

21. Conquest, Robert, Kayıp Bir Halk: Rusya Mesketyalıları (Çev. Eşref Özbilen), Türk Dünyası Araştırmaları dergisi, S. 50 (Ekim, 1987), İstanbul, 1987.

22. Çıldır, Ardahan, Hanak, Posof. KARS İLİ-1. Özel Sayı, Kars Turizm ve Tanıtma Derneği Yayınları No 5, Ankara, 1966.

23. Çiloğlu, Fahrettin. Gürcülerin Tarihi: Dilden Dine, Edebiyattan Sanata, İstanbul, 1993.

24. Devlet, Nadir, SSCB’deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası, İstanbul, 1989.

25. Doüru, Abdülmecit. Yukarı Kür Boylarının Yeradları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul, 1985.

26. Ercilasun, Ahmet Bican, Kars İli Ağızları, Ankara, 1983.

27. – // - Meshet Türkleri Hakkında, Türk Kültürü dergisi, Ankara, Temmuz, 1989.

28. Faik (Nemanzade), Ömer, Seçilmiş Eserleri, Yayı- na Hazırlayan Prof. Dr. Şamil Kurbanov, Bakı, 1992.

29. Gökdemir, Ahmet Ender, Cenub-i Garbi Kafkas Hü- kümeti, Ankara, 1989.

30. Hacılı, Asifi Garibem Bu Vatanda (Ahıska Türklerinin Etnik Medeniyeti), Bakı, 1992. (Yazarın Azerbaycan’daki Ahıskalıların halk edebiyatıyla ilgili kitabı da var: Hacılı, Asif ve Poladoğlu, Aydın, Ahıska Türk Folkloru, Bakı, 1998).

31. Halid, Cabir, Yurda Dua Etmedikçe, Şiirler, İstanbul, 2004.

32. İzzetoğlu, (Ahıskalı) Murtaza, Ahıska Türkleri Tarihi ve Bazı Hatıralar, İstanbul, 1997.

33. L’etat Du Sud- Ouest Du CAUCASE, Publie par le Cmite Central pour la defense des interets de la populatine du Sud-Ouest Caucase, Imprimerie H. Chmaivsky, Batoum, 1919.

34. Kalkan, Mustafa, Ahıska Türklerinin Menşei ve Tarihi Gelişim Seyirleri, Bilig dergisi, 7-Güz, Ankara, 1998.

35. Kazımov, B. İsmayıl, Mesxet Türklerinin Dili, TÜRKOLOGİYA, Beynelhalk İlmi Jurnal, Sayı 1-6, Ocak-Aralık, Bakı, 1996; (Bu yazının genişletilmiş versiyonu: İ.B. Kazımov, Axısxa Türklerinin Dili, Bakı, 1999).

36. Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Kars Tarihi, I. Cilt, İstanbul, 1953.

37. - // - Ahıskalı 14 Halk Şairimizden Birer Parça, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 47, Eylül, Ankara, 1966.

38. - // - Ne Mesket Ne de Misket: Ahıska Türkleri’dir. Azerbaycan Türk Kültürü Dergisi, Sayı 268, Ankara, 1989.

 39. - // - Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1992.

40. - // - Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993.

 41. Krusçev. N. S. (Çeviren Ahmet FETHİ) XX. Kongre Gizli Raporu: Kişi Kültüne Karşı, İstanbul, 1991.

42. Kukulov, Tahircan. Ahısxa Türklerinin Tarihine Bir Nezer, Bakı, 1999.

 43. Kurbanov, Şamil, Ömer Faik Nemanzade, Bakı, 1992.

44. Kutay, Cemal, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, 3 Aylık dergi. C. 5, Eylül, İstanbul, 1958.

45. Mert, Okan, Türkiye’nin Kafkasya Politikası ve Gürcistan, İstanbul, 2004.

 46. Meskhetian Turks: Solutions and Human Security. N.Y. Open Society Institute, Forced Migration Projekts, New York, 1998.

47. Meskhetian Turks Facing Threats in Krasnodar/The Forced Migration Monitor, March, No. 22, Msokow, 1998.

48. Ossipov, A.-Cherepova, O. The Violation of the Rights of Forced Migrants and Ethnic Discrimination in Krasnodar Territory: The Situation of Meskhetian Turks, Moskow, Memorial, 1996.

49. Önal, Ülkü, Ardanuç-Ahıska Manileri ve Türküleri, Ankara, 2005.

 50. Panesh, E. Kh.& Ermolov, L. B. Meskhetinsky Turks Under The Conditions of the Ethnic Processes in the USSR. Belleten, C. LVII, Sayı 219, Ankara, 1994.

51. Paşa, Yaşar (Türkçesi Ahmet Ekeş), Onursuz Dünya, İstanbul, 1995.

 52. Pehlivan, Sevgi Şenol. Artvin-Ardanuç Ağzından Derlemeler, Bursa, 1993.

53. Perişan, Bekir (Hüseyinov), Şiirler, Ankara, 1996.

54. Piriyev, Allahverdi ve Piriyeva, Sevil, Ata Yurdum Ahıska, Bakı, 2001.

55. Piriyeva, Sevil, Axısqa Türkleri Azerbaycanda, Bakı,2005

56. Piriyeva, Sevil-Türki, İbrahim, Ahıska Türklerinin Tarihi, İslam ve Aile Durumu Anskilopedisi, Şimkent, 2009.

57. Pohl, J. Otto. Ethnic Cleansing in USSR, 1937-1949, Greenwood Press, Westport, CT, 1999; http://www. questia.com/PM.qst?a=0&d=9465022.

58. Pulateli Gülehmed Şahin, Bir Kuvvet Ver İlahi, Şiirler, İstanbul, 2004.

 59. Sunel, Fırat, Salkım Söğütlerin Gölgesinde (Roman), İstanbul, 2011.

60. Şevardnadze, Eduard, Gelecek Özgürlüktür (Çev. A. Karasu), İstanbul, 1992.

 61. Taşdemir, Tekin, Türkiye’nin Kafkasya Politikasında Ahıska ve Sürgün Halk Ahıskalılar, İstanbul, 2005.

62. Tekin, Arslan, Ahıska Türkleri: Acılı Yurdun İnsanları, Türkiye Gazetesi: 21-26 Şubat 2000.

 63. Tellioğlu, İbrahim, Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Trabzon, 2004.

 64. Uravelli, Orhan, Ahıska Türkleri Üzerine Araştırmalar, Türk Dünyası Dergisi, S. 1, C. 1, Yıl 1, Ankara, 1992.

65. - // - Ahıska’daki Türk Nüfusun Sürülmesine Dair Gizli Sovyet Belgeleri, XII. Türk Tarih Kurumu Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara, 1994; Ahıska Türkleri Sorunu ve Gürcü-Meskh Tezi, XXII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Cilt II, Ankara, 1999.

 66. Veyseloğlu, Ali Paşa, Ahıska Türklerinin Dramı, Ankara, 1999.

67. - // - Vatan ve Gurbet, Almatı, 2003.

68. - // - Vatan ve Gurbet, 2. Kitap, Almatı, 2005.

69. Yusufoğlu, Binalı, Vatanım, Şiirler, Bişkek, 2005.

70. Wimbush S.E. and Wixman R. “The Meskhetian Turks: A New Voice in Soviet Central Asia,” Canadian Slavonic Papers, vol. 17, nos. 2-3, 1975, Türkçe: WIMBUSH, S. Enders.& Wıxman, Ronald, (Çev. Eş- ref Özbilen). Sovyet Orta Asya’dan Yeni Bir Seda: Mesketiya Türkleri. Türk Dünyası Araştırmaları dergisi, Sayı 49, (Temmuz 1987), İstanbul, 1987.

 71. Yektayi, Zeynul (Fahriyev), Gurbette Kalan Vatan, Şiirler, Bakı, 2003.

72. Zeyrek, Yunus, Dünden Bugüne Ahıska Türklüğü, Frankfurt, 1995.

73. - // - Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara, 2001.

74. - // - Gürcistan, Acaristan ve Türkiye, Trabzon, 1999.

75. - // - Acaristan ve Acarlar, Ankara, 2001.

 76 -// - Tarih-i Osman Paşa, Ankara 2001. 7

7 - // - Posof’un Çizgileri, Ankara, 2004.

78. - // - Ahıska Araştırmaları, Ankara, 2007.

 

Kaynak : Orhan URAVELLİ   Bizim Ahıska Dergisi Bahar 2011

 

share buttons

 

Ajans Ahıska'yı Facebookta Beğenebilirsiniz:

 

Yeni Yazılardan Haberdar Olmak İstermisiniz? :

e-maili’inizi kutuya yazıp Göndere basın. AjansAhıska e-Bülten